Αριθμολογία

  • Αριθμολογία είναι τέχνη της πρόβλεψης μέσα από τους αριθμούς και των προσωπικών αριθμολογικών κύκλων...